โรงเรียนบ้านปรอผาโด้
เลขที่ 108 หมู่ที่ 1 ถนนแม่สอด-อุ้มผาง บ้านปรอผาโด้   ตำบลโมโกร  อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 63170
เบอร์โทรศัพท์ 055-507603
ผู้บริหาร

นายยุทธชัย ศรีโมรา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
มุมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ระดับประถมศึกษา
มุมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ระดับมัธยมศึกษา
มุมเด็ก
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
29 ก.ค. 54 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านปรอผาโด้จะได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้คณะครูกลุ่มสาระภาษาไทยเป็นผู้ดำเนินงาน  กิจกรรมจะเร่ิมตั้งแต่เวลา  09.30  น.  ถึงเวลา  15.30  น.  ณ  โรงเรียนบ้านปรอผาโด้
โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ แต่งการยด้วยชุดสุภาพ กลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนบ้านปรอผาโด้
12 ส.ค. 54 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ มีกำหนดการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ขึ้นในวันที่ 12  สิงหาคม  2554  ณ  โรงอาหารโรงเรียนบ้านปรอผาโด้
ชุดสุภาพ นางศรีจิตรา อัชฌานภาลัย
18 ส.ค. 54 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ แห่งชาติ
ทางโรงเรียนบ้านปรอผาโด้ มีกำหนดการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นในวันพฤหัสบดีที่  18  สิงหาคม  2554    ณ  โรงอาหารโงเรียนบ้านปรอผาโด้
ชุดสุภาพ นางสาวอุบล คำฟู
05 ม.ค. 55 ถึง 06 ม.ค. 55 ศึกษาแหล่งเรียนรู้และเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่
โรงเรียนบ้านปรอผาโด้มีกำหนดการศึกษาแหล่งเรียนรู้และเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ณ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก  อำเภออุ้มผาง
มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  140  คน
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
14 ม.ค. 55 การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2555
โรงเรียนบ้านปรอผาโด้มีกำหนดการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ปี 2555  ณ  โรงเรียนบ้านปรอผาโด้
หัวหน้ากิจกรรม
13 มิ.ย. 56 กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556
วันพฤหัสบดีที่ 13  มิถุนายน  พ.ศ. 2556  ทางโรงเรียนบ้านปรอผาโด้มีกำหนดการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู โดยมีนายยุทธชัย  ศรีโมราเป็นประธาน
โรงอาหารบ้านปรอผาโด้ แต่งการด้วยชุดข้าราชการสีกาาี นางสิวิกา จันตา
18 มิ.ย. 56 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
วันอังคารที่ 18  มิถุนายน  โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ มีกำหนดการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมของโรงเรียนต่าง ๆ
ชุดสุภาพ

โรงเรียนบ้านปรอผาโด้  อำเภออุ้มผาง  จังหวัดตาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เบอร์โทรศัพท์  055 - 577746
E - mail   porphado_school@hotmail.com
ผู้พัฒนาระบบ  : wiriya  phayom